Załącznik do uchwały nr 2/2023
Tekst jednolity statutu na dzień 5.01.2023

 

STATUT FUNDACJI MUZYKI NIEZALEŻNEJ

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Muzyki Niezależnej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Łukasza Pospieszalskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 18A za numerem repertorium 
A Nr3048/2021 z dnia 24 września 2021r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kusięta.

§4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność 
w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych.

§7

Fundacja może:
tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji. Fundacja może ustanawiać również stypendia i dotacje i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celami Fundacji są:

 1. działalność w zakresie popularyzacji muzyki niezależnej o wyraźnych walorach artystycznych;
 2. otoczenie mecenatem i promocją młodych muzyków z Polski i zagranicy o wyraźnym potencjale artystycznym;
 3. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
 5. obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalność charytatywna;
 7. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 8. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania;
 13. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 15. promocja i organizacja wolontariatu;
 16. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 17. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 18. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 19. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 20. wypożyczanie rzeczy ruchomych należących do Fundacji (tj. instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt do realizacji wideo, akcesoria), publikacji, nagrań;
 21. działalność promocyjna, reklamowa na rzecz osób wybitnie uzdolnionych oraz innowacyjnych projektów artystycznych;
 22. działania na rzecz aktywności obywatelskiej i zaangażowania obywateli w życie publiczne;
 23. działania na rzecz podnoszenia poziomu życia kulturalnego społeczeństwa;
 24. działalność wystawiennicza;
 25. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;
 26. inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
 2. wspieranie i promowanie inicjatyw lokalnych podejmowanych z uwzględnieniem partnerstwa na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnych;
 3. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społecznościami;
 4. organizację i prowadzenie wydarzeń kulturalnych, w szczególności:
  1. prowadzenie działalności koncertowej, w tym organizację i promocję koncertów;
  2. organizowanie koncertów oraz imprez charytatywnych;
  3. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć artystycznych tj. happeningów, performance’ów, spektakli łączących muzykę z tańcem, pantomimą, sztukami wizualnymi, teatrem;
 5. działalność fonograficzną, w szczególności realizowanie i produkcję nagrań audio 
i audiowizualnych, studyjnych oraz koncertowych.
 6. publikację książek, podręczników, traktatów, czasopism;
 7. publikację i rozpowszechnianie informacji promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, folderów;
 8. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem kultury i sztuki;
 9. nawiązywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kulturalnymi i naukowymi dla realizacji wspólnych projektów z zakresu kultury i nauki oraz inicjowanie wymiany kulturalnej i naukowej;
 10. organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów, sesji, szkoleń, warsztatów, konferencji naukowych, służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację;
 11. pozaszkolne formy edukacji dla dzieci i młodzieży:
  1. działalność wspomagającą edukację artystyczną;
  2. działalność twórczą związaną z kulturą i sztuką;
  3. angażowanie i rozwój artystyczny młodych ludzi;
  4. pomoc młodym artystom w znalezieniu się na rynku pracy, budowaniu ścieżki kariery zawodowej;
  5. fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych młodych artystów;
 12. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
 13. wspieranie organizacyjne oraz finansowe szczególnie wartościowych działań 
w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury i twórczości regionalnej;
 14. udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego, doradczego, animacyjnego, informacyjnego i finansowego organizacjom pozarządowym, podmiotom gospodarczym, spółdzielniom socjalnym, inicjatywom obywatelskim i osobom indywidualnym w zakresie promowania i rozwijania kultury
 15. inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych 
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i promocji przedsięwzięć kulturalnych;

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Każdorazowo o zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego decyduje Fundator.
Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału Fundacji, jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję taką podejmuje Fundator, wymaga zmian w statucie.
Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe.
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo 
w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych ) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia.
Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 500 złotych na prowadzenie działalności statutowej.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 4. dochodów z działalności gospodarczej w przypadku jej rozpoczęcia;
 5. dochodów z działalności statutowej odpłatnej;
 6. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku
 7. uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego;
 8. odsetek bankowych od lokat bankowych;
 9. dotacji, grantów;
 10. dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych.

§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darów lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej 10000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych) uzyskują, 
o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Darczyńcy Fundacji”.

§ 18

Tytuł „Darczyńcy Fundacji” ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 19

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem;
 2. Rada Fundacji zwana dalej Radą.

§ 20

 1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. Każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje 1 głos.
 3. Fundacja zarządzana jest w sposób demokratyczny, oparty na zasadzie partycypacji pracowników. Oznacza to, że pracownicy mają prawo do uczestnictwa w zarządzaniu Fundacją. Partycypacja pracowników wyraża się w uzyskaniu przez nich uprawnień konsultacyjno-doradczych.

§ 21

 1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 2. W skład Zarządu z mocy Statutu może wejść Fundator.
 3. Fundator może być Prezesem Zarządu Fundacji lub Członkiem Zarządu Fundacji.
 4. Fundator powołuje Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu Fundacji.
 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu Fundacji.
 6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Fundatora następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  3. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;
  4. niepełnienie obowiązków członka przez okres 3 miesięcy;
  5. nienależytego wypełniania funkcji członka;
  6. istotnego naruszenia postanowień Statutu;
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 9. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 22

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 2. opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji;
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 6. podejmuje decyzje związane z prowadzoną przez Fundację działalnością we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom Fundacji;
 7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia wszystkich pracowników są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa 
w art.9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. zatrudnia pracowników oraz inne osoby współpracujące z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
 9. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej;
 10. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;
 11. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia;
 12. powołuje kierowników zakładów, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów;
 13. organizuje pracę biura Fundacji;
 14. może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 23

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji:
  1. w przypadku zarządu wieloosobowego składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu;
  2. w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie.
 2. Pełnomocnik Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 24

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.

§ 25

Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

§ 26

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie lub otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z pracą na rzecz fundacji.
 2. Umowę o pracę i umowę cywilnoprawną z Członkiem Zarządu podpisuje pełnomocnik wskazany przez Radę Fundacji. Pełnomocnik wskazany przez Radę Fundacji ustala wysokość wynagrodzenia i reprezentuje Fundację w sporze z Członkiem Zarządu.
 3. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu Fundacji nie uchybia jego uprawnieniom wynikającym z pełnionej w Fundacji funkcji.

§ 27

 1. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane 
z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.
 2. Wynagrodzenie członka Zarządu Fundacji ograniczone jest limitami, nie może przekraczać wartości o której mowa w art.9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 28

 1. Rada jest organem nadzoru wewnętrznego Fundacji i jest również organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  1. wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w tym współdziałanie 
z Zarządem w opracowaniu programu działalności Fundacji;
  2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
  3. wyrażanie zgody na czynności Zarządu w zakresie określonym w niniejszym statucie, 
w tym podejmowanie decyzji o powołaniu pełnomocnika uprawnionego do zatrudnienia członków Zarządu i określeniu zasad i ustaleniu wynagrodzenia członków Zarządu, jak również reprezentowania fundacji w przypadku sporu z zarządem;
  4. zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji
  5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z pracy Zarządu i działań podejmowanych przez Fundację;
  6. wnioskowanie o podjęcie określonych działań przez Zarząd.
  7. ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym 
i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 29

 1. Rada składa się z 2 do 3 członków stałych;
 2. Członków pierwszego składu Rady i następnych składów powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady, lub też odwołania.
 4. Nie można łączyć członkostwa w radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 5. W wypadku powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 6. Fundator wybiera z jej grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji
  2. członkowie Rady mogą otrzymać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  3. Członkowie Rady Fundacji nie podlegają Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.

§ 30

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie lub mailowo przynajmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu, co do takiej formy głosowania.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby, w tym Fundator.
 7. Fundator może być Członkiem Rady Fundacji.
 8. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”.

 

 

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 31

Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji.

§ 32

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

ROZDZIAŁ VI
ZAKAZY DOTYCZĄCE FUNDACJI

§ 33

 1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Majątku Fundacji nie wolno wykorzystywać na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Fundacji nie wolno dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 34

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 35

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skip to content