Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Fundacji Muzyki Niezależnej, dostępny pod adresem internetowym www.fmn.fund, prowadzony jest przez Fundację Muzyki Niezależnej z siedzibą w Olsztynie, adres: Poziomkowa 7, Kusięta, 42-256 Olsztyn, Polska, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, pod numerem KRS 0000929129, NIP: 9492250982, REGON: 520287594
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Fundację Muzyki Niezależnej.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Sprzedawca – Fundacja Muzyki Niezależnej z siedzibą w Olsztynie, adres: Poziomkowa 7, Kusięta, 42-256 Olsztyn, Polska, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000929129, NIP: 9492250982, REGON: 520287594. [Numer telefonu i adres e-mail do uzupełnienia].

b. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i pozwalający Klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.fmn.fund.

c. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

d. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

g. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

h. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

i. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

j. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

k. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

l. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

m. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3 Dane kontaktowe Sklepu

Dane kontaktowe Sklepu Fundacji Muzyki Niezależnej są następujące:

a. Adres Sprzedawcy: Poziomkowa 7, Kusięta, 42-256 Olsztyn, Polska.

b. Adres e-mail Sprzedawcy: [adres e-mail do uzupełnienia].

c. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: [numer rachunku bankowego do uzupełnienia].

d. Numer telefonu: [numer telefonu do uzupełnienia].

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Fundacji Muzyki Niezależnej pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Klient niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy są zawierane w języku polskim.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu podane są w § 5 Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w § 6 Regulaminu (zakładanie konta w sklepie), oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego Fundacji Muzyki Niezależnej, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w najaktualniejszych wersjach.
b. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
c. Włączona obsługa plików cookies.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym Fundacji Muzyki Niezależnej, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu ustanowionego w Formularzu rejestracji oraz hasła wygenerowanego automatycznie lub zmienionego przez Klienta po pierwszym zalogowaniu do Konta.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji, Klient powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie internetowym Fundacji Muzyki Niezależnej w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:`
  a. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie). b. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
  c. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. d. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
  d. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
  f. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i, w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu).W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, np. podane dane nie są kompletne, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji, co uważa się za chwilę zawarcia Umowy.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

W Sklepie internetowym Fundacji Muzyki Niezależnej klient dokonuje zakupu towaru według cen i kosztów dostawy, które są aktualne w momencie składania zamówienia. Koszty dostawy zależą od wybranej przez Klienta metody dostawy.

Dostępne metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu obejmują:

a. Przesyłkę inpost,
b. Przesyłkę impost  pobraniową,

Ceny produktów w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie podatki (ceny brutto).

Klient ma możliwość skorzystania z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c. Płatności elektroniczne,
d. Płatność kartą płatniczą,

Koszty dostawy Produktu są dodatkowo płatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wyraźnie wskazane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz podczas składania Zamówienia, w tym także w momencie wyrażania przez Klienta zgody na zawarcie Umowy Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest możliwy bez dodatkowych opłat, ale wymaga wcześniejszego umówienia się na konkretny dzień i godzinę odbioru.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, reprezentowanym przez Fundację Muzyki Niezależnej, następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającą oświadczenia o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności: a. Przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku niewykonania płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane. b. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeśli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych od momentu:
  a. Uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem, płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą.
  b. Zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem.
 5. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o gotowości Produktu do odbioru przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-maila.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności towarów, poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy, i zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Fundacją Muzyki Niezależnej w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Termin ten rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku umowy obejmującej wiele produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin ten rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, które może być wysłane tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Użycie formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jest możliwe, ale nieobowiązkowe.
 3. W razie odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich płatności od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia towaru (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru metody dostawy innej niż najtańsza standardowa metoda oferowana przez Sklep), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności będzie dokonany tym samym sposobem, który został użyty przez Konsumenta, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Produkt powinien zostać odesłany na adres podany w Regulaminie Sklepu w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy, takich jak umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany o utracie prawa odstąpienia po pełnym wykonaniu usługi, oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca, Fundacja Muzyki Niezależnej, jest zobowiązana dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. W przypadku wystąpienia wady w zakupionym towarze, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, obowiązują wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail podany w § 3 lub pisemnie na adres siedziby Fundacji. Do poprawnie złożonej reklamacji należy dołączyć: Imię, nazwisko, adres, e-mail Klienta, Datę