10 Prostych Słów— cykl lekcji muzealnych

10 Prostych Słówcykl lekcji muzealnych to kontynuacja projektu, w którym Dekalog daje punkt wyjścia do rozmowy z młodzieżą na uniwersalne życiowe tematy. W obecnym działaniu finansowanym przez NIW CRSO realizujemy 6 lekcji spotkań, które stanowią uzupełnienie pierwszej części projektu.

Projekt ,,10 prostych słów – cykl lekcji muzealnych” to program edukacyjno-kulturotwórczy dedykowany młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym 13-18 lat, pochodzącej z różnych środowisk i obszarów administracyjnych, a także uczniów z niepełnosprawnością (szkoły integracyjne i specjalne). Kierujemy go przede wszystkim do uczniów wywodzących się z terenów z utrudnionym dostępem do kultury, a także młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


Celem projektu jest dążenie do zwiększenia aktywności społecznej oraz obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego oraz tworzenie więzi społecznych szczególnie wśród osób młodych.


Impulsem do zrealizowania projektu jest Dekalog, Przykazanie Miłości oraz trzy cnoty teologiczne, które poza swoim chrześcijańskim rodowodem, stanowią podstawę uniwersalnych życiowych prawd i budowania relacji międzyludzkich.
W naszym projekcie stanowią one pretekst do rozmowy i podejmowania dyskusji z młodzieżą na codzienne, a zarazem ważne tematy, które niekoniecznie łatwo jest poruszać w domu czy szkole.


Celem tych spotkań jest komunikacja z młodymi słuchaczami przy pomocy zrozumiałego dla nich kodu kulturowego (na lekcjach pojawią się filmy, muzyka na żywo) oraz przekazanie uniwersalnej wartości „Dekalogu” opartej na spotkaniu ze świadectwem ludzi, których życiowe doświadczenie naznaczone było przez próbę wiary. Dzięki naszym wydarzeniom, młodzież ma szansę na konfrontację z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, sztuki czy sportu, reprezentujących przy tym życiowe wartości.


Bohaterami tych lekcji-spotkań będą goście specjalni, reprezentujący różne środowiska, odmienne doświadczenia, których opowieści, sylwetki, życiowe postawy są dowodem na to, że wypełnienie dekalogu możliwe jest także w naszych czasach.
Efektem spotkań — odbytych lekcji są zrealizowane materiały wideo, będące z jednej strony streszczeniem wydarzeń, a z drugiej strony stanowiące materiał dydaktyczny do dalszej pracy z młodzieżą, punkt wyjścia do dyskusji na ważne i uniwersalne tematy wartości.

Cykl będzie się odbywał w Muzeum Mt 5,14 w Warszawie — placówce poświęconej historii przemian ustrojowych w Polsce na podstawie życiorysu dwóch wielkich Polaków — Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Na tych spotkaniach będziemy chcieli pokazać jak ważne w życiu są wartości, które świadczą o naszej sile i tożsamości.


Wszystkie lekcje rozpoczną się krótką i skondensowaną wycieczką po muzeum. W tym celu zostanie przygotowany na tę okoliczność przez dział edukacyjny placówki muzealnej specjalny program zwany „nakładką edukacyjną”. Zwiedzanie to będzie stanowiło wstęp do każdej z naszych lekcji.

Tytuły spotkań to pretekst do wyjścia do rozmowy i próba odnalezienia ich relacji w dzisiejszym współczesnym świecie.
Chcemy zaszczepić w dzisiejszej młodzieży chęć rozwoju opartego o prawdziwe życiowe wartości, a za razem budowanie silnych i świadomych jednostek społecznych.
Ponadto partycypacja w kulturze pełni różne funkcje, w tym społeczne.


Najważniejszymi są:

  • Przywracanie człowiekowi zachwianej równowagi psychicznej,
  • Wzbogacenie wiedzy, doskonalenie sprawności umysłowych i dyspozycji twórczych,
  • Budzenie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb ludzkich,
  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej, postaw moralnych, systemu wartości,
  • Tworzenie i wzmacnianie więzi społecznych, międzyludzkich,
  • Rozszerzenie możliwości adaptacyjnych.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Nowe FIO na lata 2021-2030

Całkowita wartość projektu 167000 PLN. 

powrót >